Færre elever sier de blir mobbet

0
860

Elevundersøkelsen 2018:  6,1 prosent av elevene svarer at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2017.

Av elevene som har besvart elevundersøkelsen, utgjør 6,1 prosent ca. 27 000 elever. Elevene svarer at de har blitt utsatt for mobbing av enten medelever, av voksne på skolen eller digitalt av medelever.

Les på Helsesjefen: Fraværsgrensen gir press hos fastlegen

Rundt 447 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

–  Det er positivt å se at det er færre elever som svarer at de blir mobbet. Men, det er fremdeles for mange elever som blir mobbet. Vi vet at mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag, arbeidet mot mobbing må skje hver eneste dag og har ingen sluttdato, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen.

Flere elever melder ifra om mobbing

Fra 1. august 2017 ble det innført et nytt regelverk om skolemiljø, som styrker elevenes rettigheter. Det innebærer at skolene har en aktivitetsplikt som skal sikre at de handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Dersom skolen ikke griper inn og setter inn tiltak som virker, kan eleven melde ifra til Fylkesmannen. Siden skolestart, høsten 2018 har Fylkesmennene mottatt 653 henvendelser om skolemiljøsaker.

–  At flere kontakter Fylkesmannen for å få hjelp i skolemiljøsaker er en god indikasjon på at det nye regelverket fungerer og at terskelen for å få hjelp har blitt lavere. Vi gir også skolene mer hjelp og støtte i sitt arbeid i skolemiljøsaker og lanserer i dag en nettressurs som skolene kan bruke, sier Hege Nilssen.

Erting og utestenging skjer oftest

4,6 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever to til tre ganger i måneden eller oftere. 66 prosent av disse elevene sier at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 24 prosent opplever fysisk mobbing.

37 prosent av elevene som svarer at de opplever mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere svarer at ingen voksne visste om mobbingen. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. Disse tallene har gått noe ned fra fjorårets elevundersøkelse.

Digital mobbing og voksne som mobber

Elevene får også spørsmål om digital mobbing og om de har blitt mobbet av voksne på skolen. Begge spørsmålene ble stilt for første gang i 2016.

1,9 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.
1,6 prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er noe lavere enn i 2017.

– All mobbing er uakseptabel, og særlig fra de voksne på skolen, derfor er det er positivt at også disse tallene går i riktig retning, sier Hege Nilssen.

Utdanningsdirektoratet har flere kompetansetilbud for ansatte og ledere i skolen, blant annet Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Målet for satsingen er å skape et bedre skolemiljø som forebygger mobbing.

Om undersøkelsen

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

Vi publiserer tall på skolenivå for obligatoriske trinn 14. februar på skoleporten.no

På grunn av endringer i elevundersøkelsen i 2016 kan vi bare direkte sammenlikne resultatene om mobbing for årene fra 2016- 2018. I 2017 svarte 6,6 prosent at de ble mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.